Мұнай кәсіпшілігінде өткізу және объектішілік режимінің ережелері

Мұнай кәсіпшілігіндегі өткізу және объектішілік режим қағидаларынан үзінді:

5.4. Мердігер ұйымдар қызметкерлерінің және өзге де тұлғалардың тізімдерін ресімдеу тәртібі.

5.4.1. Тұлғалар тобының мұнай кәсіпшілігі аумағына және мұнай кәсіпшілігі объектілеріне кіру бастамашы БК ресімдеген бір өтінім бойынша жүзеге асырылады. Өтінім ҚГМ басқармасымен және ҰҚК басшысымен келісілуі тиіс.

«…»

5.4.4. Мұнай кәсіпшілігінде шарттық міндеттемелерді орындау кезінде мердігерлік ұйым жоспарланған жұмыстарға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын  Басқармасының немесе бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарының атына ресми хат (өтінім) жібереді.

«…»

5.4.6. Хатта (өтінімде) міндетті түрде мынадай ақпарат:

1) мердігер ұйымның толық атауы және байланыс деректері;

2) "Қазгермұнай" БК "ЖШС мен мердігерлік ұйым арасында қызметтер көрсетуге/жұмыстарды орындауға арналған шарттың нөмірі мен жасалған күні;

3) мұнай кәсіпшілігіне жіберілетін мердігер ұйым қызметкерлерінің тізбесі (жіберілетін қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты міндетті түрде көрсетіледі);

4) мердігер ұйым қызметкерлерінің Компанияның мұнай кәсіпшілігінде болу ұзақтығы (кезеңі).

5) уәкілетті тұлғалардың тегі, аты-жөні, қолы және мердігер ұйымның мөрі қойылады.

5.4.7. Мердігер ұйым дұрыс емес немесе толық емес ақпаратты жіберуге арналған хатта (өтінімде) мердігер ұйым қызметкерлерінің Мұнай кәсіпшілігіне кіруіне тыйым салынбайды.

«…»

5.4.9. Күзет бөлімшесінің қызметкерлері вахталарды ауыстыру кезінде Мұнай кәсіпшілігі аумағына және Мұнай кәсіпшілігі объектілеріне қызметтік куәлік және/немесе бейж бойынша күзет объектілері бойынша орналастыру тізімі негізінде, жеке күзет ұйымының уәкілетті өкілінің және мұнай кәсіпшілігі ҰҚК қызметкерінің қатысуымен жіберіледі. Күзет объектілері бойынша орналастыру тізімі ҰҚК басшысымен келісіледі және жеке күзет ұйымының уәкілетті адамымен бекітіледі.

5.4.10. БАҚ өкілдері Мұнай кәсіпшілігі объектілеріне арнайы тізімдер бойынша БАҚ-пен өзара іс-қимыл жасауға жауапты бөлімше қызметкерінің міндетті түрде қатысуымен өткізілетін аппаратураны алдын ала тексергеннен кейін жіберіледі. Тексеруден өтпеген тұлғалар Мұнай кәсіпшілігі объектілеріне жіберілмейді.

5.6. Автокөлік құралдарын мұнай кәсіпшілігі аумағына жіберуді ресімдеу тәртібі.

5.6.1. Мұнай кәсіпшілігінде шарттық міндеттемелерді орындау кезінде мердігерлік ұйым жоспарланған жұмыстарға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Компания Басқармасының/Өндіріс жөніндегі бас директордың орынбасарының атына ресми хат (өтінім) жібереді.

«…»

5.6.4. Хатта (өтінімде) міндетті түрде мынадай ақпарат:

1) мердігер ұйымның толық атауы және байланыс деректері;

2) "Қазгермұнай" БК "ЖШС мен мердігерлік ұйым арасында қызметтер көрсетуге/жұмыстарды орындауға арналған шарттың нөмірі мен жасалған күні;

3) Мұнай кәсіпшілігіне жіберілетін мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымның көлік құралдарының маркасы;

4) көлік құралының мемлекеттік нөмірі;

5) автокөлік жүргізушісінің тегі, аты және әкесінің аты;

6) ҚГМ Мұнай кәсіпшілігінде болу ұзақтығы (кезеңі);

7) міндетті түрде уәкілетті тұлғалардың тегі, аты-жөні, қолы және мердігер ұйымның мөрі қойылады.

5.6.5. Өндірістік қажеттілікке байланысты мұнай кәсіпшілігі аумағында бір жолғы болу қажет көлік құралдарына бастамашы тарап осы Қағидалардың 5.6.4-тармағында белгіленген тәртіппен  Директорының атына өтінім ресімдейді. Өтінімді Директор/Директордың орынбасары қарайды және куәландырады және ҰҚК-ге береді. Куәландырылған өтінім уақытша өткізу болып табылады және БӨП-те сақталады. Уақытша болуға арналған өтiнiм онда көрсетiлген мерзiмге жарамды.

5.6.6. Көлік құралдары БӨП-те тіркеуге жатады. Көлік құралы күзетілетін объектінің (БӨП) шекарасынан:

1) 5.6.4-тармақтарда белгіленген тәртіппен ресімделген көлік құралының кіруіне хат (өтінім). және осы Қағиданың 5.6.5;

1) 5.4.4-тармақта белгіленген тәртіппен ресімделген қызметкерлерге (жүргізушілерге) хаттар (өтінімдер). осы Қағидалардың;

2) көлік құралына техникалық паспорт;

3) автомобильдің жарамды техникалық жай-күйі туралы уәкілетті тұлғаның белгісі бар белгіленген нысан бойынша толтырылған жол парағы (көлік құралдары бар мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымдар үшін).

«…»

5.7. Тауар-материалдық құндылықтарды әкету/әкелу, шығару/әкелу тәртібі

5.7.1. Тауар-материалдық құндылықтарды әкету/әкелу (әкету/әкелу), Мұнай кәсіпшілігі ғимаратынан/ғимаратына аумақ (с/а) уақытша немесе қайтарымсыз әкетілетініне немесе осы құндылықтар шығарылатынына қарамастан, материалдық жауапты тұлғалардың рұқсатымен жүкқұжаттар (материалдық рұқсаттамалар) бойынша ғана жүзеге асырылады.

5.7.2. Жүкқұжат (материалдық рұқсат қағазы) бір жолғы құжат болып табылады, ол оларды берген жұмыс күні ішінде жарамды болады.

5.7.3. Жүкқұжатты (материалдық рұқсаттаманы) АҚО, мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымдардың материалдық жауапты тұлғасы береді және күзет бекеттерінде тіркей отырып,  аумағынан/ғимаратына тауарлық-материалдық құндылықтарды әкету/әкелу (шығару/әкелу) құқығын береді. Жүкқұжатқа оған қол қою құқығы бар адам қол қоюға және тиісті мөрмен расталуға тиіс (егер ол бар болса).

5.7.4. Жүкқұжат (материалдық рұқсат қағазы) олардың нөмірлері көрсетіле отырып, 4 (төрт) данада жазылады. Өткізу құжатында шығарылатын мүліктің атауы, саны, салмағы, орамасының түрі жазбаша, анық көрсетіледі. Жүкқұжатта әкетілетін жүктің бірнеше атауы санамаланған жағдайларда, «Жүктің атауы» материалдық өткізу бағанында «Жүкқұжатқа сәйкес» көрсетіледі. Жүкқұжаттың бір данасы Компанияның құрылымдық бөлімшесінің материалдық жауапты тұлғасында, екіншісі ілесіп жүруші (тасымалдаушы) тұлғада, үшіншісі ҰҚК мұнай кәсіпшілігінде, төртіншісі БӨП-те жеке күзет ұйымында кейіннен ҰҚК-де салыстыру үшін қалады. Салыстырып тексеру ай сайын 30-ға дейін жүргізіледі.

Сұйытылған көмірсутек газы тауарды қабылдау-беру аралық актісінің негізінде әкетіледі. Актінің көшірмесі БӨП-те қалады. Конденсатты ауыстыру конденсатты соруды, ағызуды және ішкі жылжытуды орындау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

5.7.5. Компанияның мұнай кәсіпшілігі аумағына әкелу (енгізу) кезінде мердігер ұйымға тиесілі материалдық құндылықтар осы әкелінетін материалдық құндылықтарға жүкқұжат бере отырып, күзет ұйымында міндетті түрде БӨП-те тіркелуге тиіс. Осы жүкқұжатқа күзет ұйымының өкілі бұрыштама қояды.

5.7.6. Мердігер ұйымға тиесілі материалдық құндылықтарды мұнай кәсіпшілігінен әкету (шығару) кезінде мердігер ұйым міндетті түрде мердігер ұйымның уәкілетті адамы қол қоюға, мердігер ұйымның мөрі/мөрі болуға тиіс жүкқұжатты қалыптастырады. Бұл жүкқұжатқа мұнай кәсіпшілігіндегі ҰҚК қызметкері,  Директоры/Директордың орынбасары, қажет болған жағдайда - жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшенің қызметкеріне бұрыштама қоюы тиіс. Жүкқұжат 3 (үш) данада ресімделеді: бір данасы ілесіп жүруші (тасымалдаушы) тұлғада қалады, екіншісі жүкті тексеру белгісімен БӨП-те, үшіншісі ҰҚК-де кейіннен салыстыру үшін мұнай кәсіпшілігінде қалады. Салыстырып тексеру ай сайын 30-ға дейін жүргізіледі.

5.7.7. Пломбаланған (мөрленген) контейнерлер мен ыдыстар ілеспе құжаттарда немесе жүкқұжаттарда көрсетілген пломбалардың сәйкестігі мен нөмірін тексеру кезінде БӨП арқылы сыртқы тексеруден кейін әкелінеді. Пломбалардың бүтіндігі сәйкес келмеген немесе бұзылған, сынықтар анықталған жағдайда БӨП бойынша кезекшілікті жүзеге асыратын жеке күзет ұйымының қызметкері ҰҚК-де және мұнай кәсіпшілігі әкімшілігінде табылғаны туралы хабарлайды, олар контейнерді (ыдысты) ашу туралы шешім қабылдайды, жүкті қарайды және тиісті акт жасайды.

5.7.8. Компанияның және/немесе мердігерлік ұйымның материалдық құндылықтары бар контейнердің KGM мұнай кәсіпшіліктері аумағынан әкетер алдында жеке күзет ұйымының қызметкері материалдық жауапты адамның қатысуымен жүкқұжатқа сәйкес әкетілетін материалдық құндылықтардың бар-жоғын тексереді. Тексеру аяқталғаннан кейін контейнердің есігіне пломбалар орнатылады, олардың нөмірлері жүкқұжатқа енгізіледі. Компанияның ТМЦ бар жүкқұжат осы Қағидалардың 5.7.6-тармағында белгіленген тәртіппен мердігер ұйым үшін 5.7.4-тармағында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

5.7.9. Жеке тұлғаларды ауызша өкімдер бойынша немесе осы қағидаларда көзделмеген өзге де тәсілдер бойынша тауарлық-материалдық құндылықтары бар ҚГМ мұнай кәсіпшіліктері аумағына өткізуге жол берілмейді.

5.7.10. Ресімделген жүкқұжаттары (материалдық рұқсаттамалары) бар адамдар күзет қызметкерлерінің талап етуі бойынша белгіленген тәртіппен берілген өткізу құжаттарын көрсетуге міндетті.

«…»

5.8. Өткізу режимін қамтамасыз ету

«…»

5.8.4. Жеке басын куәландыратын құжат күзет қызметкерлеріне оның деректемелерін (тіркеу нөмірін, фотосуретін, қолданылу мерзімін, мөрін және т.б.) қарау үшін қажетті кеңейтілген түрде және уақытқа ұсынылады.

«…»

5.8.7. Өткізу құжаттары жоқ не қолданылу мерзімі өткен құжаттары бар адамдар мұнай кәсіпшілігі объектілерінің аумағына жіберілмейді.

5.8.8. Ұсыну сәтінде қолданылу мерзімі өткен уақытша және бір жолғы рұқсаттамалар кейіннен ҰҚК-ге өткізу режимінің бұзылғаны туралы материалдарды беру арқылы алынады.

5.8.9. Мұнай кәсіпшілігінің аумағына (аумағынан) кіретін (шығатын) көлік құралдары көзбен шолып бақылауға жатады. Көлік құралын бақылауды жүргізушінің немесе оның иелігіндегі адамның қатысуымен БӨП-тегі кезекші ауысым жүзеге асырады. Көзбен шолып бақылауға шанақ (сыйымдылық), түп, кабина, салон, багаж, құрал-сайманға арналған жәшік, сондай-ақ көлік құралының басқа да жасырын орындары (пайдалануға тыйым салынған заттарды әкелу немесе ұрлау үшін пайдаланылуы мүмкін) жатады. Осы мақсатта күзет бөлімшесінің қызметкерлері арнайы қарау алаңын, эстакаданы және техникалық құралдарды пайдалана отырып, көлік құралы мен жүкті қарап шығады.

5.8.10. Мұнай кәсіпшілігіне ҚГМ ТМЦ жеткізу үшін келген автокөлік техникалық бақылау құралдарын қолдана отырып, БӨП-те ЧОО қызметкерлерінің міндетті түрде көзбен шолып бақылауына жатады. ТМЦ алып жүретін адамдарда жеке басын куәландыратын құжаттар болмаған жағдайда автокөлікке рұқсат беру ҚМГ АҚК-мен (жүкті жеткізу бастамашыларымен), сондай-ақ ҰҚК-мен келісім бойынша оны көзбен шолып бақылаудан кейін жүзеге асырылады.

«…»

5.8.12. Автокөліктің Мұнай кәсіпшілігі аумағында 21: 00-ден кейін болуы үшін мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйым осы Қағидалардың 5.6.1-тармағында белгіленген тәртіппен алдын ала хат (өтінім) жібереді.

5.8.13. Жеке және қызметтік автокөліктің мұнай кәсіпшілігіне кіру кезінде автотұрақта болуына жасалған шарттар бойынша жұмыстарды/қызметтерді орындау үшін келген тұлғалар, мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымдар үшін хатта (өтінімде) көрсетілген уақыт кезеңіне рұқсат етіледі. Көлік құралын автотұрақтарда ұзақ уақытқа қалдыруға тыйым салынады.

5.8.14. Мұнай кәсіпшілігі объектілеріне қызметтік қарумен, оның ішінде газбен және травматикалық, өзін-өзі қорғаудың арнайы құралдарымен өтуге:

1) 5.5.2-тармақтың ережелерін сақтай отырып. осы Ереженің, құқық қорғау қызметінің және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне;

2) күзет қарумен және арнайы құралдармен жүзеге асырылған жағдайда келісімшарттық аумақты күзетуді жүзеге асыратын күзет қызметкерлеріне беріледі.

5.8.15. ҚМГ қызметкерлері, мұнай кәсіпшілігі объектілеріне өту құқығын беретін құжаттары (рұқсаттары) бар тұлғалар БӨП-тен өту кезінде күзет қызметкерлеріне қол жүгін, сыртқы киімді (қажет болған жағдайда), поштаны, сәлемдемелерді, бұрғыларды, пакеттерді және т.б. интроскоп арқылы техникалық бақылау үшін көрсетуге міндетті. Интроскоп болмаған немесе жарамсыз болған жағдайда жеке күзет ұйымының қызметкерлері металл детекторды пайдалана отырып, көзбен шолып бақылау және бақылау жүргізеді.

Интроскоппен бақылау немесе көзбен шолып бақылау террористік актілерді болдырмау, сондай-ақ мұнай кәсіпшілігі объектілеріне қылмыстық қол сұғушылық құралы болып табылуы мүмкін тыйым салынған заттарды, құралдарды, заттар мен заттарды әкелу ҚМГ және ҚМГ  мердігер ұйымдар қызметкерлерінің мүлкін және жеке заттарын ұрлаудың жолын кесу мақсатында жүргізіледі.

«…»

5.8.17. Интроскоппен бақылаудан өтуден немесе заттарды көзбен шолып бақылаудан бас тартқан және (немесе) оларды күзетке тапсырған (қажет болған жағдайда) жағдайда мұнай ҚМГ  кәсіпшілігі аумағына келушіге жол берілмейді.

«…»

5.8.21. Мұнай кәсіпшілігі аумағына және мұнай кәсіпшілігі объектілеріне белгіленген тәртіпті бұза отырып, оның ішінде шығаруға (әкелуге) тыйым салынған заттармен кіруге тырысқан адамды (а) күзет қызметкерлері ұстауға тиіс. Ұстау фактісі бойынша осы Қағидалардың 5.10-бөлімінде белгіленген тәртіппен акт жасалады, ол СКБ-ға беріледі. Өткізу режимін бұзудың мән-жайлары анықталғаннан кейін ҰҚК қызметкерінің нұсқауы бойынша ұсталған адамды (а) күзет қызметкерлері құқық қорғау органдарына береді. Қажет болған жағдайда құқық бұзушылық фактісі бойынша жиналған материалдарды ҰҚК қызметкері құқық қорғау органдарына береді.

5.8.22. ҚМГ Мұнай кәсіпшілігі аумағына алкогольдік, есірткілік немесе өзге де уытты мас күйдегі не айқын белгілері бар адамдарды жіберуге тыйым салынатын .

5.8.23. Мұнай кәсіпшілігі аумағына алкогольдік, есірткілік немесе токсикологиялық мас күйінде не айқын белгілері бар кіруге тырысқан адамдарды күзет бөлімшесінің қызметкерлері ұстайды. Ұстау фактісі бойынша ҰҚК немесе күзет бөлімшесінің қызметкерлері осы Қағидалардың 5.10-бөлімінде белгіленген тәртіппен акт ресімдейді. Ұсталған адамды медициналық куәландыруға жіберу туралы шешімді жұмыс берушінің өкілі (жұмыс беруші анықталған кезде) қабылдайды не қажет болған жағдайда күзет қызметкерлері құқық қорғау органдарына береді.

«…»

5.9. Объектішілік режимді қамтамасыз ету

«…»

5.9.3. Технологиялық процесті бақылау және басқару жүйелеріне қызмет көрсетуге байланысты шарт бойынша жұмыстарды орындайтын мердігер ұйымдардың қызметкерлері объектілерге Компанияның уәкілетті қызметкерінің ілесіп жүруімен ғана жіберіледі.

«…»

5.9.5. Технологиялық процесті бақылау және басқару жүйелерінің объектілеріне бөгде тұлғалардың бақылаусыз кіруіне жол берілмейді.

«…»

5.9.12. Түтін, жану, су құбырының немесе өзге де инженерлік жүйенің апаты анықталған кезде Компанияның персоналы және/немесе келушілері ықтимал төтенше жағдайлар (ПЛВА) туындаған кезде Персоналдың іс-қимыл жоспарын басшылыққа алуы тиіс.

«…»

5.9.14. Келушілер Мұнай кәсіпшілігі объектілерінің қызметтік үй-жайларында оларда жұмыс істейтін қызметкерлердің қатысуымен ғана бола алады.

«…»

5.9.21. Көлік құралдарын басқаратын адамдар аумақ бойынша қозғалған кезде Өрт қауіпсіздігі қағидаларын қатаң сақтауға міндетті.

5.9.22. Егер көлік құралының жүргізушісі маневр жасау немесе қозғалыс кезінде жол-көлік оқиғасына, бөтен адамның мүлкінің (басқа көлік құралының) бүлінуіне жол берген жағдайда, ол бұл туралы Күзет бекетіне және ҰҚК-ге хабарлауға міндетті.

5.9.23. ЧОО қызметкерлері ҰҚК-нің келісімі бойынша арнайы күзет-режимдік іс-шараларды өткізу кезінде автокөліктің қозғалысын шектей алады.

5.9.24. Мұнай кәсіпшілігі объектілеріне белгіленген тәртіпті бұза отырып санкцияланбаған, не мұнай кәсіпшілігі объектілерінің аумағымен жүріп-тұру кезінде, оның ішінде әкелуге (әкетуге), әкелуге (әкетуге) тыйым салынған заттары бар ұсталған бөгде адамдарды күзет бөлімшесінің қызметкерлері ұстауға тиіс. Ұстау фактісі туралы ҰҚК қызметкеріне хабарланады және осы Қағидалардың 5.10-бөлімінде белгіленген тәртіппен акт жасайды. Өткізу режимін бұзудың мән-жайлары анықталғаннан кейін ҰҚК қызметкерінің нұсқауы бойынша ұсталған адамдарды күзет қызметкерлері құқық қорғау органдарына береді. Қажет болған жағдайда құқық бұзушылық фактісі бойынша жиналған материалдарды ҰҚК қызметкері құқық қорғау органдарына береді.

5.9.25. Мұнай кәсіпшілігі объектілерінде тыйым салынады:

1) рұқсаттамаларды (жеке, уақытша, көліктік және өзге де) басқа адамдарға беруге;

2) рұқсаттаманы бір сканерлеу кезінде екі немесе одан да көп адамға Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесімен жабдықталған өткел арқылы өтуге;

3) Өткізу құжаттарын сканерлеуден жалтарып және Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесінен (бар болса) өтіп, Мұнай кәсіпшілігі объектісіне кіруге және одан шығуға;

4) КГМ Мұнай кәсіпшілігі объектілерінде тиісті ішкі құжаттармен рұқсат етілген уақыттан тыс келісусіз болуға;

5) Мұнай кәсіпшілігі объектісіне тиісті түрде ресімделген рұқсатсыз енгізуге/шығаруға немесе мүлікті үй-жайлар арасында өткізуге;

6) хат-хабарды қабылдауды/беруді жүзеге асыратын қызметкерлерге хат-хабардан басқа қандай да бір заттарды қабылдауға және беруге; 

7) жұмыс күні аяқталғаннан кейін үй-жайларда терезелер мен терезелерді (бар болса) ашық қалдыруға;

8) атыс, суық немесе өзге де қару мен арнайы құралдарды енгізуге (5.8.14 т. қоспағанда), жарылғыш, тез тұтанғыш, улы, есірткі құралдары, психотроптық заттар және олардың ұқсастықтары, қауіпті қасиеттері бар заттар (уытты, уландырғыш, жарылғыш, өрт қаупі бар, радиациялық қабілеті жоғары), аудио- немесе бейнежазу аппаратурасының лауазымдық міндеттерін атқарумен байланысты емес, арнайы техникалық құралдар, оларды пайдалана отырып рұқсатсыз (арнайы рұқсатсыз) ақпарат алу жүргізілуі мүмкін;

9) аумақта алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уытқұмарлық мас күйде (оларға ұқсас) болу.

10) БАҚ-пен және ҰҚК-мен өзара іс-қимыл жасауға жауапты бөлімшенің келісімінсіз дыбыс жазуды, фото-, кино- және бейнетүсірілімді жүргізуге;

11) негізгі және қосалқы кіреберістерді (шығу жолдарын), баспалдақ алаңдарын, жертөле және шатыр үй-жайларын адамдарды, материалдық құндылықтарды және көлікті эвакуациялауды қиындататын, өртті жоюға кедергі келтіретін, жарылғыш құрылғыларды салуға ықпал ететін құрылыс және басқа да материалдармен және заттармен үймелеуге;

12) авариялық жағдайдағы көлік құралдарының (жанар-жағармай материалдары мен салқындатқыш сұйықтықтың ағуы) едәуір шанақтық зақымдануы бар немесе сүйреткіште қатты ластанған күйде кіруі;

13) өту жолдарын, жаяу жүргіншілер жолдарын, эвакуациялық шығу жолдарын бұғаттау, кірме жолдарды шығу жолдарына, жабдықтарға және қойма үй-жайларына үйіп тастау;

14) өндірістік қажеттілікке байланысты жұмыстарды жүргізуді қоспағанда, автокөліктің мұнай кәсіпшілігі объектілерінің қақпалары мен кәртішкелерінің алдында тұруы.

15) дыбысы жоғары автомагнитоланы пайдалану.

16) отын құю, жөндеу, көлікке техникалық қызмет көрсетуді жүргізу, белгіленбеген орындарда жуу және тұраққа қою Мұнай кәсіпшілігі аумағында жұмыс күндері сағат 07: 00-ден 21: 00-ге дейін болуға рұқсат етіледі. 21: 00-ден кейін Мұнай кәсіпшілігі аумағында Жұмыс/қызмет көрсету шартының талаптарымен белгіленген қызметтік автокөлікке ғана болуға рұқсат етіледі.

17) қауіпсіздікті қамтамасыз етудің техникалық құралдарының жұмыс істеуінің белгіленген режимдерін бұзатын (өзгертетін) ic-әрекеттер жасауға;

18) қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікке қол сұғатын ic-әрекеттер жасауға;

19) рұқсат етілмеген наразылық акцияларын өткізуге және оларға қатысуға шақыруға құқылы.

20) өрт және электр қауіпсіздігінің белгіленген ережелерін бұзуға, осы мақсаттар үшін жабдықталмаған орындарда темекі шегуге;

21) есіктерді жеткізушілердің механизмдерін өшіру;

22) турникеттің тіреулерін ашуға;

23) қызметтік үй-жайларды, сондай-ақ үй-жайлардың, шкафтар мен сейфтердің кілттерін белгіленбеген орындарда қараусыз қалдыруға;

24) Келушілерді еріп жүрусіз қалдыруға;

25) белгіленбеген жерлерде ҰҚК-нің келісімінсіз әлеуметтік жарнамалық үгітті, жарнаманы, маңдайшаларды, дараландыру құралдарын, КГМ тікелей қызметіне жатпайтын түрлі хабарландыруларды орналастыруға міндетті.

26) алкогольді сусындарды, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын тұтынуға не объектіге алып жүруге тыйым салынады.

5.9.26. Мұнай кәсіпшілігі объектілеріндегі қызметкерлер мен келушілер Өткізу және объектішілік режимдері қағидаларында белгіленген режимдерді сақтауға міндетті. Бұл ретте:

1) Мұнай кәсіпшілігі объектісінің аумағында өрт туындаған, жарылғыш құрылғыға ұқсас күдікті заттар табылған, өткізу және объектішілік режимдердің бұзылуы анықталған жағдайларда, басқа да оқиғалар туралы жақын арадағы Күзет бекеті мен ҰҚК-ге дереу хабарлауға;

2) өткізу және объектішілік режимдер мәселелері бойынша күзет және ҰҚК қызметкерлерінің талаптарын орындауға;

3) күзет қызметкерінің өтініші бойынша Мұнай кәсіпшілігі объектілеріне кіру/шығу кезінде заттарды, сөмкелерді және өзге де Қол жүгін көзбен шолып қарауға ұсынуға;

4) Мұнай кәсіпшілігі объектісіне және электрондық қол жеткізу жүйелері орнатылған үй-жайларға өту кезінде рұқсаттаманы сканерлеуге; Қызметкерлердің орын ауыстыруын есепке алу жөніндегі деректер Ақпараттық қауіпсіздік туралы ережеде белгіленген тәртіппен ұсынылады;

5) берілген рұқсаттамаларды сақтауға;

6) күзет және ҰҚК қызметкерлеріне Қағидалар талаптарының сақталуын қамтамасыз ету бойынша қырағылық танытуға және жәрдем көрсетуге міндетті.

 

Қосымша №1 "Қазгермұнай" БК "ЖШС мұнай кәсіпшілігінде өткізу және объектішілік режимінің ережелеріне

Басқарма блогы

Лю Шаою
Бас директор
Ізмұханбет Ринат Нұрғожаұлы
Бас директордың бірінші орынбасары

Сауал қою